Hitler Itu Mungkin Ada Benarnya...Tulisan Dr. Asri Zainal Abidin (Bekas Mufti Perlis)

Ketika saya menulis rencana ini (pada Hari Sabtu) saya sedang beradadi Osnabruck, Jerman. Pada Hari Jumaat semalam saya memberikan ceramahringkas di sebuah masjid di sini yang diberi nama Masjid Ibrahim.Kebanyakan ahli jemaahnya merupakan orang Arab.

Saya berucap dalam bahasa arab mengenai isu semasa umat Islam sekarangkhususnya Palestin. Imamnya yang berasal dari Syria berkhutbah denganberani dan bersemangat tentang isu Gaza. Bahkan beliau berkempen agarahli jamaahnya menyertai demonstrasi aman membantah kekejaman yangdilakukan terhadap rakyat Palestin.

Saya melihat satu keperluan apa yang beliau kempenkan, sebab di Berlintelah dibuat demonstrasi besar menyokong tindakan Israel. Malanglahjika ada masjid di Malaysia yang tidak berani mengutuk Israel. Hariini (Ahad) saya bercadang hendak ke Berlin untuk berjumpa denganbeberapa pihak.

Ini adalah kali pertama saya sampai ke Jerman. Semasa kecil apa yangsaya tahu mengenai Jerman iaitu tenteranya di pihak yang jahatberperang melawan hero-hero Amerika. Ini semua adalah pengaruh filem'Combat' semasa zaman tersebut.

Oleh kerana Amerika yang menerbitkan siri 'Combat' tersebut, makadigambarkan merekalah di pihak yang benar dan Jerman di pihak yangjahat. Alasan kejahatan tidak diketahui melainkan kerana hero yangditabalkan berada di pihak tentera Amerika.

Demikianlah cara sesebuah filem mempengaruhi minda manusia, terutamakanak-kanak. Apabila masuk ke sekolah menengah serta terdedah kepadabahan bacaan yang berbagai, nama Adolf Hitler dan puak 'Nazi'nya agaksinonim dengan Jerman di lintasan minda setiap kali perkataan Jermanitu disebut. Selain itu, tidak banyak maklumat tambahan tentang Jermanyang saya baca.

Sebelum saya sampai ke Jerman, seminggu lepas saya menghabiskan bukuyang ditulis oleh Seymour Rossel yang bertajuk The Holocaust. SebagaiYahudi, beliau memang membela Yahudi dan mengutuk Hitlerhabis-habisan. Beliau mengutip maklumat daripada Encyclopedia Judiamendakwa bahawa Nazi telah membunuh sebanyak 5,820,960 Yahudi terutamaYahudi Poland dan Rusia.

Saya tidak pasti sejauh manakah benar angka tersebut. Tapi yang pastimemang Hitler ialah seorang diktator yang sangat kejam. Membunuhdengan zalimnya bukan sahaja Yahudi, tetapi juga sesiapa sahaja yangmenentangnya. Cara pembunuhannya juga begitu sistematik bagaikankilang perusahaan yang teratur. Kekejaman itu tidak dapat diterimaoleh sesiapa pun. Di Jerman sehingga hari ini kekejaman itu dikutukoleh rakyat negaranya.

Namun, di samping kekejaman yang disandarkan kepada Adolf Hitler,persoalan yang patut ditanya, mengapakah kempen Adolf Hitler bahawaYahudi adalah bangsa yang bahaya, telah merosak dan mengancam Jerman,mendapat sambutan ketika itu?

Ketika Hitler baru cuba muncul dalam politik Jerman pada tahun 1919,walaupun beliau seorang pemidato yang baik, beliau belum terkenal danhanya beberapa orang sahaja yang hadir mendengar ucapannya. Namunselepas itu, apabila beliau membangkitkan dalam ucapan-ucapannya isuanti-semitic atau anti Yahudi, rakyat Jerman mula membanjiri ucapannyadan menyokong gerakannya membenci Yahudi.

Apabila Hitler dipenjarakan pada tahun 1923 selama sembilan bulan,beliau menulis bukunya yang terkenal Mein Kampf. Sejak awal penulisanbuku tersebut, Hitler menegaskan bahawa penderitaan ekonomi yangdihadapi oleh bangsa Jerman yang ketika itu adalah berpunca darikejahatan Yahudi. Perasaan kebencian terhadap Yahudi dihidupkan dalambuku tersebut.
Sebenarnya, Hitler bukanlah orang memulakan kepercayaan bahawa Yahudiadalah bangsa perosak. Pada 1542, pemimpin agung Prostestan Jerman,Martin Luther telah menulis tentang pembohongan dan kemerbahayaanYahudi dalam bukunya Against The Jews And Their Lies. Pada kurun yangke-14, Sepanyol dan Portugal memaksa masyarakat Yahudi hidup secaraterpisah dari bukan Yahudi.

Pada 1516, di Venice, Itali, pihak Gereja Katholik memerintah agardibina tembok mengelilingi penempatan Yahudi yang dinamakan denganGhetto. Yahudi tidak benarkan keluar pada waktu malam sehinggamenjelang fajar. Masyarakat awam Kristian ketika itu percaya bahawaYahudi adalah bangsa yang jahat dan beramal dengan ilmu hitam.

Pembinaan ghetto kemudiannya telah berkembang ke seluruh Eropah. MakaYahudi Eropah dikepung disebalik tembok ghetto, atau pekan-pekan khashanya untuk mereka. Mengapakah masyarakat Eropah ketika itu bersepakatmempercayai Yahudi adalah kaum yang jahat? Jawapannya, samadakepercayaan itu adalah khurafat, atau mereka mempunyai asas pengalamandengan Bangsa Yahudi. Jikalau jawapannya yang pertama, Yahudi adalahmemang bangsa yang teraniaya.

Jika jawapannya, Yahudi memang dalam sejarahnya telah merosakkankehidupan manusia sehingga menjadi ketakutan kepada masyarakat Eropah,tindakan kejam atau rakus Adolf Hitler, sekalipun kejam dan tidakdapat diterima, namun ia secara tidak langsung mengurangkan jumlahkemerbahayaan Yahudi kepada masyarakat Eropah khususnya dan duniaamnya.
Apapun ceritanya, kesangsian pihak pihak Gereja Kristian telah lamaberakar umbi, sehinggalah Yahudi kembali menipu Eropah pada hari ini.Lalu undang-undang Anti-Semitic dikuatkuasakan di Eropah, maka bangsaYahudi mendapat kekebalannya di sini, terutama di Jerman ini.
Jika lihat dalam sejarah Islam, di samping menyedari tentang tabiatYahudi, namun Islam tidak pernah menghukum mereka hanya kerana merekaYahudi, tetapi menghukum berdasarkan tindakan mereka. Nabi s.a.wpernah mengizinkan mereka terus menetap di Khaibar yang subur. Namunmereka khianat, merancang dengan pihak musuh untuk menjatuhkankerajaan Nabi s.a.w. Maka mereka pun diusir.

Pada zaman Khalifah 'Umar Ibn al-Khattab, beliau telah memberikankepada Yahudi penempatan dan keamanan di Alia, Palestin. Kebebasanberagama dan hidup diberikan dengan jelas serta termaktub dalampengistiharan khalifah agung tersebut. Namun, seperti biasa, Yahuditerus khianat.

Sejarah pengkhianatan Yahudi bukan bermula sejak kemunculan pemikiranzionisme, tetapi sejak lama dahulu. Sejak kisah mereka dengan paranabi yang mengalami berbagai tragedi disebabkan kerenah mereka. Punbegitu, Islam tidaklah pula menghukum secara 'borong' denganmenyatakan setiap individu yahudi itu jahat.
Bahkan dalam sirah Nabi s.a.w, isteri baginda Safiyyah binti Huyyaimerupakan anak ketua Kabilah Yahudi Bani Quraizah. Ada sahabah yangmulia bernama 'Abd Allah bin Salam. Beliau seorang yahudi, bahkantokoh agamawan besar Yahudi. Beliau menganut Islam dan amat dihormati.Islam amat adil dalam menilai, tidak ditanggung dosa orang lain atasbahu orang lain.
Maka walaupun secara umumnya, rekod Yahudi memanglah buruk, namun initidak menafikan kemungkinan adanya mereka yang baik di kalanganYahudi. Tetapi rekod Yahudi secara umum, memanglah buruk.

Ini diakui oleh Abd Allah bin Salam sendiri ketika beliau menganutIslam. Katanya:
"Wahai Rasulullah! Kaum Yahudi adalah puak yang paling kuat berdusta.Mereka jika tahu aku menganut Islam mereka akan menuduhku bukan-bukan.Sembunyikanlah aku di sisi engkau dan hantarlah orang bertanyapendapat mereka mengenaiku". Maka Rasulullah pun menyembunyikannya danmenghantar orang memanggil golongan Yahudi lalu mereka pun datang.Rasulullah s.a.w bertanya mereka: "Apakah kedudukan Abdullah bin Salampada pandangan kamu?" Jawab mereka: "Dia orang yang terbaik dikalangan kami, anak orang terbaik. Pemimpin kami, anak pemimpin kami.Ulama kami, anak ulama kami". Sabda Rasulullah: "Apakah jika diamenganut Islam, kamu akan turut menganut Islam?". Jawab mereka: "Allahlindunginya dari perkara tersebut". Sabda Rasulullah: "WahaiAbdulullah bin Salam, keluar dan beritahulah kepada mereka". Abdullahbin Salam pun keluar dan berkata: "Aku menyaksikan bahawa tiada ilahmelainkan Allah dan Muhammad Rasulullah". Lantas mereka berkata: "Diaorang yang paling jahat di kalangan kami, anak orang yang palingjahat. Orang yang paling jahil di kalangan kami dan anak orang palingjahil". Kata Abdullah bin Salam: "Aku telah beritahu wahai Rasulullah!Bahawa Yahudi adalah kaum yang kuat berdusta". (Riwayat Ahmad danal-Bukhari).

Kita bukan anti kaum tertentu, atau anti-semitic secara membabi butaseperti Hitler atau masyarakat Eropah dahulu. Namun jika kita melihatYahudi Israel hari ini mengkhianati perjanjian atau bersikap jahat,itu bukanlah perkara baru dan pelik untuk mereka kerjakan.

KepercayaanHitler itu, mungkin ada benarnya..

Sumbangan : Nazri

0 comments:

Post a Comment